7 adım ve 46 soruda boşanma davası süreci

7 adım ve 46 soruda boşanma davası süreci

Boşanma sürecinin iyi anlaşılabilmesi adına Mıhcı Hukuk Bürosu kurucu avukatı Mustafa Mıhcı bu süreci 7 adımda ve 46 soruda anlattı.

1. Adım: Boşanma Nedenlerinin Tespit Edilmesi

Boşanma davası açılmadan önce muhakkak sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bir planlama yapılmalı, mahkemece kabul edilecek boşanma nedenleri tespit edilmelidir. Deliller toplanmalı ve sürece ilişkin hazırlık yapılmalıdır. Aynı şekilde kendisine boşanma davası açılan kişi de belirli bir plan ve usule göre sürece hazırlanması lazımdır.

Soru 1: Boşanma Sebepleri Nelerdir?

İki tür boşanma sebebi vardır. Bunlardan birincisi genel boşanma nedeni olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik), ikincisi özel boşanma nedenleri yani zina, terk, pek fena muamele ve akıl hastalığı şeklindedir.

Bunlardan genel boşanma nedeni olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması uygulamada en çok görülen boşanma halidir. Bu halde hakim evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmadığını araştırır. Eğer evlilik birliğinin temelinden sarsılmadığını düşünüyorsa boşanma talebini reddeder.

Yukarıda saydığımız özel boşanma nedenleri varsa mahkeme boşanmaya karar vermek zorundadır. Çünkü davalı tam kusurlu sayılır. Ancak burada da boşanmanın fer’ileri (nafaka, velayet vs.) konusunda hakimin takdiri olur.

Soru 2: Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

İki tür boşanma davası vardır. Bunlardan birincisi çekişmeli boşanma ikincisi anlaşmalı boşanmadır. Yukarıda saydığımız boşanma nedenleri çekişmeli boşanma davasına konu edilir. Anlaşmalı boşanmada her iki taraf da boşanma konusunda ve boşanmanın fer’ileri ile ilgili hemfikir olduğundan çekişme olmaz ve evlilik birliği temelinden sarsılmış olarak kabul edilir.

Soru 3: Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Eşlerin en az bir yıldır evli olması ve boşanmanın tüm sonuçları konusunda anlaşmış olması durumunda açabilecekleri bir boşanma davası türü anlaşmalı boşanma davasıdır. Eşler anlaşmalı boşanma davası açtığı zaman hakim tarafların hazırladığı protokolü uygun bulursa boşanma kararı verir.

Soru 4: Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma davasında tarafların boşanmanın fer’ileri konusunda anlaştıklarını gösteren ve ne şekilde anlaştıklarını içeren protokoldür. Nafaka, velayet, kişisel ilişki, tazminat gibi hususlarda taraflar anlaşır ve bunu protokole geçirirler. Hakim bu protokolü kabul edebilir, reddedebilir veya değiştirerek bunu tarafların kabulüne sunabilir.

Soru 5: Çekişmeli Boşanma Nedir?

Eşler boşanma konusunda anlaşamıyor veya boşanmada anlaşıyor ancak boşanmanın sonuçlarında anlaşamıyorsa çekişmeli boşanma davası açılır. Yahut eşler boşanma ile ilgili her konuda anlaşmıştır ancak evlenme tarihinden itibaren henüz 1 yıl geçmemiştir. Gene çekişmeli boşanma davası açılır. Çekişmeli boşanma davası uygulamada anlaşmalı boşanmaya göre daha çok görülür.

Soru 6: Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Olmalı?:

Boşanma davası dilekçesi veya boşanma davası cevap dilekçesi çok önemlidir. Çünkü yargılama büyük oranda bu dilekçeler üzerinden ilerler. Sözlü yargılamadan ziyade yazılı yargılama asıldır. Bu nedenle bu dilekçelerin özenle hazırlanması gerekir.

Özellikle iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağını da göz önünde bulundurursak bu dilekçelerin hazırlanmasında hukuki yardım alınması önem taşır. Bu dilekçelerde somut olay hukuki zeminde ve güncel zemine uygun şekilde yer almalı, ihtimallere göre kabul edilebilir taleplere yer verilmelidir.

Önemle belirtmemiz gerekir ki bu dilekçelerin hazırlanmasında boşluk doldurmalı taslak metinlerden uzak durmak gerekir. Aksi halde haklı iken haksız konuma düşülebilir.

2. Adım: Gerekiyorsa Tedbir Kararları Alınması

Boşanma davası açmadan önce gerekli görülürse bazı tedbir kararları alınmalıdır. Özellikler eşlerden birinin diğerine şiddet uygulaması gibi durumlarda evden uzaklaştırma veya benzeri tedbirlere başvurulabilir. Bu tedbirler boşanma davası ile birlikte talep edilebileceği gibi aciliyet gerektiren durumlarda boşanma davası açmadan da talep edilebilir.

Soru 7: Dava Açmadan Talep Edilebilecek Tedbirler Neler?

6284 sayılı Kanun kapsamında somut olayın özelliklerine göre; evden uzaklaştırma, kötü muameleden men etme, silahı teslim etme, şiddet görene veya yakınlarına yaklaşmama, iletişim araçları ile rahatsız etmeme, alkol – uyuşturucuyu eşin yanında almama, hastanede tedavi olma gibi tedbirlere hükmedilebilir.

Soru 8: Bu Tedbirlere Uyulmazsa Ne Olur?

Tebir kararına uymayan eş için herhangi bir ceza yargılamasına gerek olmaksızın tazyik hapsi uygulanır. Bu kararı, tedbir kararını veren aile mahkemesi verir. İlk uymamada 3- 10 gün arası hapis, sonraki uymama hallerinde 15 – 30 gün arasında hapis ve toplamda en fazla 6 ay olacak şekilde hapis yaptırımı uygulanır.

Soru 9: Tedbir Kararına İtiraz Edilebilir mi?

Evden uzaklaştırılan veya hakkında diğer tedbirlerden biri uygulanan eş, bu kararı veren merciiye itiraz dilekçesi verebilir. Bu itirazda inandırıcı ciddi deliller yer almalıdır. İtirazı, tedbir kararını veren mahkeme değil, numara olarak onu takip eden mahkeme inceler.

3. Adım: Boşanma Davasının Açılması

Bahsetmemiz gereken en önemli aşama boşanma davasının açılmasıdır. Burada hem usuli işlemler hem de davanın esası bakımından oldukça dikkatli olunmalıdır. Kişi her ne kadar haklı olsa da hukuki süreç teknik ayrıntı içerdiğinden bu tür hatalar boşanma davası ve sonrasındaki hukuki süreci tehlikeye atar.

Soru 10: Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davasında önce yukarıda bahsettiğimiz esaslara göre dilekçe hazırlanmalı, ardından yargılama masrafları yatırılmalı, görevli ve yetkili mahkemeye dilekçe ve buna ekli deliller sunulmalıdır. Bu şekilde dava açılmış olacaktır. Boşanma davası nasıl açılır sorusu esasen genel olarak tüm bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

Soru 11: Boşanma Davası Masrafları Nelerdir?

Boşanma davası masrafları olarak çok yüksek olmayan bazı giderler vardır. Bunlar 2020 yılı için 55 TL civarı başvuru harcı, 60 TL civarı peşin harç ve 250-300 TL civarı gider avansıdır. Tanık ve diğer deliller ve mahkemenin araştırması istenen hususlara göre gider avansı artabilir.

Soru 12: Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davasında görevli mahkeme bilindiği üzere aile mahkemeleridir. Bunlar aile hukukunda uzmanlaşmış mahkemelerdir. Yetkili mahkeme ise tarafların dava tarihindeki yerleşim yerlerinden biri mahkemesi veya tarafların son 6 ay birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesidir. Anlaşmalı boşanma davası ise Türkiye’nin herhangi bir yerinde bulunan aile mahkemesinde açılabilecektir.

Tarafların dava tarihindeki yerleşim yeri, tarafların son 6 aydır birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesi

Soru 13: Eşlerden Biri veya Her İkisinin Yabancı Olması Boşanmaya Engel mi?

Kesinlikle engel bir durum yoktur. Bunlara yabancılık unsuru içeren davalar denir. Tarafların vatandaşlık durumuna ve somut olayın özelliklerine göre Türk hakimi kimi durumda yabancı hukuku uygular kimi durumda Türk hukuku uygular. Ancak boşanma davası yabancılık unsuru olsa da görülür.

4. Adım: Dava Süresince Uygulanacak Tedbirlere Karar Verilmesi

Yukarıda boşanma davasından önce alınma imkanı olan tedbirlerden bahsettik. Bir de boşanma davası ile birlikte hakimin re’sen karar verdiği bazı tedbirler vardır. Türk Medeni Kanunu 169. maddeye göre hakim boşanma davasının açılmasıyla birlikte dava süresince eşlerin yaşamındaki bazı hususlar hakkında karar verir. Bunların ne şekilde verileceğine ilişkin talepte de bulunulabilir.

Soru 14: Dava Açılınca Hakim Hangi Tedbirleri Alır?

Kanun eşlerin barınmasına, geçimine, malların yönetimine ve çocukların bakımına ilişkin tedbir kararları verilir diyor. Bunlara örnek olarak; ortak konutun eşlerden birine tahsis edilmesi, bu süreçte çocuk ve eş için nafaka ödenmesi, evin internet elektrik su doğalgaz gibi sözleşmelerinin kira sözleşmesinin vs. feshedilemeyeceği tedbiri gibi çeşitli tedbirler alınabilir.

Soru 15: Boşanma Davası Sırasında Çocuğun Gösterilmemesi Mümkün mü?

Boşanma kararı kesinleşmediği sürece çocuğun velayet hakkı hala her iki eşe aittir. Ancak boşanma davası ile eşler ayrı yaşayacak olduğundan mahkemenin alacağı tedbirlerden biri de çocukların bakımı ve korunmasıdır. Hakim çocuğu hangi eşin korumasına verirse diğer eşe onunla kişisel ilişki kurma hakkı verir. Eğer bu kişisel ilişki kararına rağmen boşanma davasında çocuğun gösterilmemesi söz konusu olursa bakım görevi kötüye kullanılmış olur ve bunun hakkında karar verilmesi için hakime başvurulabilir.

5. Adım: Yargılama Süreci

Boşanma davasında yargılama süreci çok önemlidir. Hukuk muhakemesi olması dolayısıyla çok ciddi usuli işlemler içerir. Bu nedenle sürecin önemle takip edilmesi gerekir.

Soru 16: Dilekçeler Teatisi Nedir?

Boşanma davasında taraflar arasında dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap ve buna cevap olmak üzere karşılıklı 2’şer kez dilekçeleşme olur. Eğer dava dilekçesine süresi içinde cevap verilmezse cevaba cevap dilekçesi hakkı da doğmaz. Bu dilekçelerde isnad, iddia ve savunmalar eksiksiz olarak yapılmalıdır. Aksi takdirde iddia ve savunmanın genişletilmesi yasak olduğu için sonradan isnad ve savunmada bulunulamaz.

Soru 17: Karşı Dava Nedir?

Boşanma davasında bir davacı olur. Eğer davalı eş de boşanmak istiyor ve bunun yanında davacının taleplerini kabul etmiyorsa ve kendi bazı talepleri varsa karşı dava açmak durumundadır. Davaya cevap dilekçesi ile birlikte karşı dava da açılabilir. Böylece iki boşanma davası olur ancak ikisi de aynı mahkemede birlikte görülür ve birlikte karara bağlanır.

Soru 18: Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası ne kadar sürer sorusuna verilebilecek net bir yanıt yoktur. Anlaşmalı boşanma 2-3 haftada bile halledilebilir. Çekişmeli boşanma da birkaç ayda sonuçlanabilir ancak 2-3 sene de sürebilir. Bunlar tamamen somut olayın şartlarına, olayın kapsamına, mahkemenin durumuna, istinaf ve temyiz aşamalarına, delillere ve bilirkişi aşamalarına vs. bir çok unsura bağlıdır. Belirtmemiz gerekir ki sürecin boşanma avukatı yardımı ile takip edilmesi zamansal olarak olumlu sonuç doğurur.

Soru 19: Boşanma Davasında Ekonomik Durum Araştırması

Boşanma davasının ekonomik birçok sonucu vardır. Bunlar hakkında karar verilmeden önce mahkeme ekonomik durum araştırmasına gidebilir. Burada taraflar da birbirinin ekonomik durumu hakkında delil sunabilir. Ancak burada denetlenebilir bilgi sunmak önemlidir. Mahkemenin denetleyemeyeceği araştıramayacağı bilgiler sunmak anlamsızdır. Mahkeme genellikle bu araştırma için emniyete yazı yazar ve kişilere ait kayıtlarda yer alan bütün ekonomik unsurlar listelenir.

Soru 20: Boşanma Davasında Duruşmalara Katılmak Zorunlu mu?

Boşanma davasında tarafların duruşmaya bizzat katılması zorunlu değildir. Ancak davacı tarafın ilk duruşmaya katılmaması durumunda davalı katılmışsa ve talep etmişse dava düşer. Bunun haricinde taraflar davaya avukatlarını gönderebilir yahut bizzat katılabilir.

Soru 21: Eşlerden Biri Boşanma İstiyor Diğeri İstemiyorsa Ne Olur?

Eşlerden biri boşanma istiyor diğeri istemiyorsa ortada tek boşanma davası olur ve bu davanın davacısı isnadlarını ispat ederek boşanabilir. Ancak mahkeme evlilik birliğinin temelinden sarsılmadığına kanaat getirirse, delilleri yeterli bulmazsa boşanma talebini reddeder. Bu durumda davası reddedilen kişi davanın reddinden itibaren 3 yıl geçtikten sonra evlilik birliğinin yeniden tesis edilemediğini iddia ederek tekrar bir boşanma davası açabilir. Bu şartlar sağlanmışsa ikinci açılan davada mahkeme boşanma hükmü vermek zorundadır.

Soru 22: Eşlerden Her İkisi de Boşanma İstiyorsa Ne Olur?

Eşlerden her ikisi de boşanma istiyorsa ve boşanmanın sonuçları konusunda da anlaşılmışsa anlaşmalı boşanma davası yoluna gitmek en mantıklısı olacaktır. Eşlerden her ikisi de boşanma istiyor ancak boşanmanın sonuçları konusunda anlaşamıyorlarsa bu sefer davalı eşin karşı boşanma davası açarak kendi taleplerini öne sürmesi gerekir.

Soru 23: Boşanma Davasında Avukatla Temsil Edilmek Zorunlu mudur?

İster anlaşmalı boşanma ister çekişmeli boşanma olsun avukatla temsil şart değildir. Yani kişi kendi davasını kendi açık kendi takip edebilir. Ancak belirtmemiz gerekir ki sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi, taleplerin gerektiği gibi sağlanabilmesi için boşanma avukatı yardımı almak gerekir.

Soru 24: Anlaşmalı Boşanma Çekişmeli Boşanmaya Dönüşebilir mi?

Anlaşmalı boşanma davası açtıktan sonra eşler boşanmanın fer’ileri konusunda anlaşamazsa bu davayı çekişmeli boşanma davasına dönüştürebilirler. Benzer şekilde çekişmeli olarak açılan bir boşanma davasında taraflar kendi arasında anlaşarak bu davanın anlaşmalı boşanmaya dönüştürülmesini talep edebilirler.

Soru 25: Boşanma Davası Devam Ederken Başkası ile Birlikte Olunabilir mi?

Boşanma davası açmadan önce kişinin başka kişi ile birlikte olması sadakat yükümüne aykırılık teşkil eder ve zina olarak sayılır. Ancak boşanma davası ile birlikte artık eşlerin birlikte yaşama yükümlülüğü kalmaz ve başka biri ile birlikte olunabilir. Elbette ki kişi boşanma davasında boşanmak istemediğini söylediği halde başka birisi ile oluyorsa bu sefer boşanmanın reddini kötüniyetli olarak istediği kabul edilir ve aleyhine boşanma kararı verilir. Bunlar tamamen somut olayın şartlarına bağlıdır.

Soru 26: Boşanma Davasında İspat Nasıl Yapılır?

Boşanma davasında ispat, hukuka uygun her türlü delille yapılabilir. Yazılı, görüntülü veya sesli içerik, kişinin beyanları, telefon görüşme dökümü, sosyal medya paylaşımı vs. hep delil olarak sayılır. Ayrıca boşanma davasında ispat ile ilgili en önemli unsur tanık beyanıdır. Belirtmemiz gerekir ki boşanma davasında ceza davası gibi katı bir ispat kuralı aranmaz. Örneğin eşlerden birinin yabancı bir erkeğe ait telefon numarası ile günün belli saatlerinde konuşmuş olması bunu sıklıkla yapması veya uzun konuşması gibi haller sadakat yükümüne aykırı sayılabilir.

Soru 27: Eşlerin Kusuru Neye Göre Belirlenir

Mahkeme eşlerin kusurunu isnad edilen unsurlara göre serbest şekilde değerlendirir. Ayrıca kendi araştırmasını da yapabilir. Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini kimin ne oranda ihlal ettiğini mahkeme serbest şekilde belirler.

Soru 28: Dava Sürerken Evi Terketmek Kusur mudur?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere dava sürerker eşler arasında ortak konutta yaşama yükümlülüğü kalmaz. Hatta kimi durumda mahkeme ayrı kalınmasına bile hükmedebilir. Dolayısıyla dava sürerken evi terketmek bir kusur değildir.

Soru 29: Aile Konutu Şerhi Nedir?

Eşlerin ortak yaşadıkları konut aile konutudur. Bunun satılması, üzerine ipotek konması vs. gibi durumlarda diğer eşin rızası alınmak zorundadır. Aksi halde rızası alınmayan eş bunun iptali için dava açabilir. Eğer tapuya aile konutu şerhi konursa satışın önüne önceden geçilmiş olunur. Bu durum boşanmada eşlerin mal kaçırmasını önlemek amacıyla yapılabilir. Belirtmemiz gerekir ki aile konutu şerhi olmasa da satışın iptali sağlanabilir.

Soru 30: Boşanmada Tanık Dinletmek Önemli mi?

Boşanma davasında en önemli ispat aracı tanıkdır. Mahkemenin itibar ettiği bir ispat türüdür tanık. Bu nedenle boşanmada tanık dinletmek önemlidir.

6. Adım: Hüküm Verilmesi ve Mahkeme Kararına İtiraz

Boşanma davasında gerekli duruşma ve incelemeler yapıldıktan sonra karar aşamasına geçilecektir.

Soru 31: Boşanma Davasından Feragat Edilebilir mi?

Boşanma davasından feragat edilebilir. Feragat ile birlikte artık davada öne sürülen olaylardan ötürü bir daha dava açılamaz. Ancak başka olaylardan ötürü açılabilir. Feragatten sonra boşanma talebi reddedileceği için 3 yıl sonra tekrar dava açılarak boşanma kesinleştirilebilir.

Soru 32: Boşandıktan Sonra Hemen Evlenilebilir mi?

Boşanma kararı kesinleşen kadar hala evlilik devam eder. Bu süreye kadar başka kişi ile evlenilemez. Ancak boşanma kesinleştikten sonra erkeğin hemen başkası ile evlenmesi mümkündür. Kadın ise iddet müddetini bekledikten sonra evlenebilir. Kadın mahkemeye gebe olmadığını ispat ederek iddet müddetini beklemeden evlenebilir. Boşanmadan sonra beklenmesi gereken iddet müddeti 300 gündür.

Soru 33: Boşanma Kararı Nüfusa Ne Zaman Geçirilir?

Boşanma kararı kesinleştikten sonra bunun nüfus kayıtlarına geçirilmesi işlemini mahkeme kalemi nüfus dairesiyle yazışarak gerçekleştirir.

Soru 34: Boşanmanın Fer’ileri Nelerdir?

Boşanmanın fer’ileri, boşanma kararı ile birlikte mecburen değişecek ve belirlenmesi gereken bazı konulardır. Bunlar; nafaka, çocuğun velayeti, çocukla kişisel ilişki kurulması, maddi – manevi tazminat gibi hususlardır. Bunlar genel olarak tarafların kusuru ve somut olayda hakkaniyet gereği hakim tarafından belirlenir.

Soru 35: Mahkeme Neye Göre Nafaka Hükmü Verir?

Eşe verilen nafaka yani yoksulluk nafakası, boşanmada daha az kusurlu olan eşe boşanma nedeniyle yaşam standartlarında düşüş olması halinde ve nafaka verecek olan kişinin maddi gücü ile orantılı şekilde verilir. Mahkeme tarafların kusuruna, evlilik birliği içindeki yaşam standartına ve boşanmadan sonra değişecek duruma bakar.

Bununla birlikte çocuğun velayeti kimde kaldıysa diğer eş gene maddi gücü oranında iştirak nafakası öder. Bu nafaka çocukların bakımı ve koruması içindir.

Soru 36: Çocuğun Velayeti Ne Olur?

Çocukların velayeti tarafların kusuruna bakılmaksızın tamamen çocukların yararı gözetilerek anne veya babadan birine verilir. Çoğu zaman anneye verildiği görülür. Velayet halkını kötüye kullanan eşe karşı diğer eş velayetin değişmesi için dava açabilir.

Soru 37: Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Olur mu?

Boşanmada maddi ve manevi tazminat olur. Bunlar TBK anlamında tazminat değildir. Bu tazminatı aile mahkemesi somut olayın şartlarına, kusura ve tarafların talebine göre belirler. Tazminat kimi zaman yüksek rakamlarda talep edilebilmektedir. Bu nedenle bu hususa ayrıca önem göstermek gerekecektir.

Soru 38: Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Nedir?

Çocukla kişisel ilişki, velayet hakkını alamayan anne veya babanın çocuklarla belirli aralıklarla görüşmesi demektir. Örneğin her ayın 2. ve 4. haftasonuna çocukların babaları ile kalmasına karar verilmesi gibi. Eğer velayeti alan eş diğer eşe çocuklarını göstermez veya onları başka uzak bir yere götürürse (görüştürmemek amacıyla) velayet hakkını kötüye kullanmış olur.

Soru 39: Kararın İstinaf Edilmesi Nedir?

Aile mahkemesinin boşanmanın kabulü veya reddi ile ilgili verdiği kararın bir üstderece mahkemeye taşınması demektir. İstinaf incelemesini bölge adliye mahkemesi yapar. Burada tabiri caizse dosya üzerinden yeniden yargılama yapılır.

Soru 40: Kararın Temyiz Edilmesi Nedir?

istinaf aşamasından sonra somut olayın özelliklerine göre kararın temyiz edilmesi de mümkündür. Temyiz incelemesini Yargıtay yapar ve Yargıtay yalnızca hukuka aykırılık denetimi yapabilir. Yan, istinaf gibi yeni bir karar veremez. Kararı onar veya bozar.

7. Adım: Mal Paylaşımı Davası

Boşanma davalarının en önemli aşamalarından biri mal paylaşımı meselesidir. Ancak belirtmemiz gerekir ki mal paylaşımı ancak boşanmadan sonra yapılabilir. Bunun içine ayrı bir dava açmak gerekecektir.

Soru 41: Boşanma Davası ile Birlikte Mal Paylaşımı Davası Açılabilir mi?

Boşanma davası ile birlikte mal paylaşımı yani mal rejimi tasfiyesi davası açılabilir. Ancak bu davada boşanma bekletici mesele yapılır. Yani boşanma davası sonuçlanana kadar mal rejimi tasfiyesi davası bekletilir.

Soru 42: Eşlerin Mal Kaçırması Nasıl Engellenir?

Eşlerin mal kaçırmasını önlemenin çeşitli yolları vardır. Ortak konuta aile konutu şerhi konulabilir, çeşitli nedenlere dayanarak ihtiyati tedbir kararı alınabilir. Bunlardan birisi de mal paylaşımı davasının boşanma davası ile birlikte açılmasıdır. Bu şekilde dava açıldığında eğer harç ödenmişse önce ihtiyati tedbir, ardından bekletici mesele talep edilerek mal kaçırma engellenebilir. Eğer mal paylaşımından mal kaçırılmışsa tapu iptal tescil davası açılabilir.

Soru 43: Mal Paylaşımı Neye Göre Yapılır?

Eğer eşler arasında önceden mal paylaşımına ilişkin bir anlaşma yoksa yani başka bir rejim seçilmemişse edinilmiş mallara katılma rejimi kuralları uygulanır. Yani eşler evlilik birliği içerisinde kişisel malları haricisinde edinilmiş mallarını belirli ekleme çıkarmalardan sonra ikiye bölüp paylaşırlar. Bu çık teknik bir hesaplamadır. Hak kaybı yaşamamak adına muhakkak avukat yardımı alınmalıdır.

Soru 44: Düğünde Takılan Takılar Kimin Olur?

Düğünde takılan takılarla ilgili kanunda bir düzenleme yoktur. Ancak Yargıtay verdiği kararlarda bunların kadın eşe ait olduğuna hükmetmiştir. Ziynet eşyası niteliğinde olmayan ve erkeğe takılan takıların da erkeğe ait olduğuna dair karar son yıllarda çıkmıştır. Bunlar mahkemeler için bağlayıcı değildir ancak uygulamaya da  bu şekilde geçmiştir.

Soru 45: Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Anlaşmalı boşanmada taraflar düzenleyeceği anlaşmalı boşanma protokolü ile hangi malları nasıl paylaşacağını belirler. Bu nedenle çocuğun üstün yararı dışında hakimin bu yönde bir müdahalesi yoktur.

Soru 46: Evlilik Sözleşmesi Varsa Mal Nasıl Paylaşılır?

Evlilik sözleşmesi kanunda belirtilen edinilmiş mallara katılma dışında bir mal rejimi belirlenerek yapılır. Seçilen bu mal rejimi nasıl bir paylaştırma öngörüyorsa o şekilde paylaşıma gidilir.

Sonuç

Yukarıda Mıhcı Hukuk Bürosu kurucu avukatı Mustafa Mıhcı’nın boşanma davası sürecine ilişkin açıklamalarına yer verdik. Görüldüğü üzere bu süreç önemli detaylar içeriyor. Av. Mustafa Mıhcı bunlara ek olarak süreç içerisinde hatalı yahut ihmali işlemler ile hak kaybına uğramamak adına hukuki yardım alınmasını tavsiye ediyor.

Kaynak: www.ensonhaber.com

Bunlara Bakın

“Küresel Sorunları Dünyanın Gündemine Taşıyoruz”

“Küresel Sorunları Dünyanın Gündemine Taşıyoruz”

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, bu yıl 5’incisi düzenlenen TRT World Forum’un açılış konuşmasında …